UREDBA o proglašenju predela izuzetnih odlika „Kamena Gora“

Na osnovu člana 41.a stav 3. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 91/10 – ispravka) člana 42 stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 16/11, 68/12-US i 72/12), Vlada donosi…

UREDBU o proglašenju predela izuzetnih odlika „Kamena Gora”

Član 1.
Područje „Kamena Gora“, deo je dinarskih planina Starog Vlaha na krajnjem jugozapadnom delu Srbije, proglašava se zaštićenim područjem II kategorije regionalnog, odnosno velikog značaja kao predeo izuzetnih odlika pod imenom „Kamena Gora” (u daljem tekstu : Predeo izuzetnih odlika „Kamena Gora”).

Član 2.
Predeo izuzetnih odlika „Kamena Gora” stavlja se pod zaštitu da bi se očuvale geomorfološke, hidrogeološke i biološke vrednosti planinskog područja koje je autentično po dubokim klisurama i mozaičnom rasporedu šumskih, livadskih i tresetnih zajednica koje čine ovaj prostor jedinstvenim: sliv reke Gračanica sa svojom klisurom predstavlja geomorfološko-hidrološki prirodni fenomen; bočne klisure reke Lim sa brojnim reliktnim zajednicama i refugijalnim staništima na krečnjačkim liticama; klimozonale i zonalne zajednice šuma koje obuhvataju 60% ukupne površine ovog područja; staništa brojnih retkih i ugroženih biljnih vrsta koje se nalaze u kategorijama zaštićenih i strogo zaštićenih, endemična flora sa više tipova endemizma, najosetljiviji i najugroženiji tip staništa vlažne livade i tresavice; raznovrsnost životinjskih vrsta – sisara, ptica, gmizavaca i insekata od nacionalnog i međunarodnog značaja; da bi se očuvali karakteristični prirodni predeli, specifični objekti narodnog graditeljstva, kulturno-istorijsko nasleđe i tradicionalni način života izdvajaju prostor kao poseban.

Član 3.
Predeo izuzetnih odlika „Kamena Gora“nalazi se na teritoriji opštine Prijepolje, odnosno katastarskih opština Kamena Gora, Brajkovac, Gojakovići, Mataruge, Orašac i Kruševo, Gračanica i Miljevići ukupne površine 7.762,33 ha od čega je 3.679,77 ha (47,41% ) u državnoj svojini 4.082,56 ha (52,59% ) u privatnoj svojini.
Opis granice i grafički prikaz Predela izuzetnih odlika „Kamena Gora” odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 4.
Na području Predela izuzetnih odlika „Kamena Gora” utvrđuju se režimi II i III stepena: Režim zaštite II stepena, ukupne površine 1.912,72 ha odnosno 24 % utvrđuje se na šest izolovanih lokaliteta:
1)    „Borovnjak” – površina 31,55 ha, K.O. Kamena Gora – vegetaciju čine pretežno čiste bukove šume gde se nalaze staništa mnogobrojnih životinjskih vrsta odnosno stanište velikog tetreba.
2)    „Metaljka”- površina 196,79 ha, K.O. Kamena Gora – osnovnu vrednost čine stare šume smrče sa staništima brojne terio-ornito i herpetofaune.
3)    „Crni vrh”- površina 379,46 ha, K.O. Kamena Gora, K.O. Brajkovac – vredno stanište vrsta flore i faune karakterističnih za komplekse evropskih četinarskih i mešovitih – četinarsko-lišćarskih šuma.
4)    „Petnja”- površina 374,29 ha, K.O. Gojakobići, K.O. Orašac, katastarska opština Brajkovac -veliki broj stalnih i povremenih izvora po obodu, pretežno južnom i jugozapadnom formiraju mrežu stalnih i povremenih površinskih tokova koji nestaju u brojnim ponorima.
5)    „Kruševo i klisura reke Gračanice”- površina 863,96 ha, K.O. Mataruge, K.O. Orašac, K.O. Kruševo, K.O. Miljevića – ovaj lokalitet čine dve, u velikoj meri različite predeone celine povezane sličnom geološkom građom i tipom vegetacije, neobičnom hidrologijom i orografijom. Klisura je prirodni refugijum biljnog i životinjskog sveta i predeo izuzetnih prirodnih vrednosti. Karstni plato Kruševo pokriven retkim šumama hrasta kitnjaka i termofilnim zajednicama crnog graba u formi šibljaka.
6)    „Dankova pusija” – površina 66,66 ha, K.O. Kruševo – čine ga masivne i impozantne krečnjačke litice okrenute ka dolini Lima. Dominantnu vegetaciju čine retke šume kitnjaka kao i termofilni šibljaci crnog graba sa brojnim reliktnim i refugijalnim staništim.
Režim zaštite III stepena, utrđuje se na površini od 5.849,61 ha odnosno 75,36% područja Predela izuzetnih odlika „Kamena Gora”

Član 5.
Na površina na kojima je utvrđen režim zaštite II stepena mogu se vršiti upravljačke intervencije u cilju restauracije, revitalizacije i ukupnog unapređenja zaštićenog područja, bez posledica po primarne vrednosti njihovih prirodnih staništa, populacija, ekosistema, obeležja predela i objekata geonasleđa, obavljati tradicionalne delatnosti i ograničeno koristiti prirodni resursi na održiv i strogo kontrolisan način.
Na površinama režima II stepena, zabranjuje se:
1)    izvođenje radova koji mogu dovesti do narušavanja objekata geonasleđa,
2)    čista seča šuma koja nije planirana kao redovan vid obnavljanja šuma,
3)    seča koja nije u skladu sa planovima gazdovanja šumama,
4)    seča stabala zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta drveća,
5)    paljenje vatre, osim na mestima određenim za tu namenu,
6)    branje, kidanje i na bilo koji način uništavanje biljnog pokrivača sa predstavnicima strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta flore,
7)    upotreba nedozvoljenih sredstava za lov ribe (npr. kreč, hlor, konoplja, eksploziv, struja, mreže i
dr.),
8)    aktivnosti koje dovode do značajnog uznemiravanje ptica u periodu razmnožavanja (mart-jul),
9)    uništavanje gnezda ptica,
10)    formiranje mrciništa na području karstnih sedimenata prirodnog dobra,
11)    postavljanje (ukucavanje) tabli i drugih obaveštenja na stablima,
12)    slobodno ispuštanje otpadnih i zagađujućih voda u vodotoke,
13)    promena namene vodnog zemljišta,
14)    kaptiranje izvora, izgradnja hidrotehničkih objekata (brana – akumulacija), pregrađivanje i regulacija vodotoka,
15)    izgradnja vodozahvata ili dubokih bušotina izdvojenih za potrebe pojedinačnih domaćinstava,
16)    odlaganje otpada u granicama zaštićenog područja.
Na površinama režima II stepena ograničava se:
1)    gazdovanje šumama i šumskim zemljištem utvrđenim u planovima i osnovama gazdovanja šumama kojima se obezbeđuje umereno povećanje površina pod šumskim ekosistemima i poboljšanje njihovog sastava, strukture i zdravstvenog stanja, očuvanje raznovrsnosti i izvornosti drveća, žbunja i ostalih biljnih i životinjskih vrsta u šumskim sastojinama,
2)    izvođenje hitnih i neophodnih sanacionih šumskih radova, akcidentnih situacija prilikom vetroloma, vetroizvala, požara, kalamiteta insekata i slično,
3)    radovi i aktivnosti vezane za naučna istraživanja i praćenje prirodnih procesa,
4)    sprovođenje naučno-istraživačkih radova i praćenje prirodnih procesa,
5)    primena odgovarajućih bioloških mera protiv fitopatoloških i entomoloških oboljenja šuma,
6)    izvođenje mera aktivne zaštite i unapređenja populacija retkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta,
7)    praćenje stanja (monitoring) flore i faune,
8)    sprovođenje odgovarajućih mera protivpožarne i protiverozione zaštite,
9)    uklanjanje niskog rastinja shodno orografiji terena radi omogućavanja nesmetanog prolaza duž postojeće staze kroz klisuru Gračanice;
10)    izgradnja stambenih i ekonomskih objekata bez saglasnosti Zavoda.

Član 6.
Na područjima na kojima je utvrđen režim zaštite III stepena mogu se vršiti upravljačke intervencije u cilju restauracije, revitalizacije i ukupnog unapređenja zaštićenog područja, razvoj sela i unapređenje seoskih domaćinstava, uređenje objekata kulturno-istorijskog nasleđa i tradicionalnog graditeljstva, očuvanje tradicionalnih delatnosti lokalnog stanovništva, selektivno i ograničeno korišćenje prirodnih resursa i prostora uz potrebnu infrastrukturnu i drugu izgradnju.
Na područjima režima zaštite III stepena ograničava se: 1) lov na potrebe održavanja optimalne brojnosti i zdravstvenog stanja populacije lovnih vrsta,

Član 7.
Predeo izuzetih odlika „Kamena Gora” poverava se na upravljanje Javnom preduzeću „Srbijašume” (u daljem tekstu: Upravljač).

Član 8.
U obavljanju zakonom utvrđenih poslova upravljanje zaštićenim područjem, Upravljač je ovlašćen i dužan naročito da: organizuje čuvarsku službu; obeleži zaštićeno područje i područje zaštitne zone; donese plan uravljanja, godišnji pogram upravljanja i akt o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi; vodi evidenciju o prirodnim vrednostima i ljudskim aktivnostima; obaveštava korisnike zaštićenog područja i zaštitne zone o mogućnostima za obavljanje radova i aktivnosti; učestuje u postuku utvrđivanja naknade za uskraćivanje ili ograničavanje prava korišćenja; izdaje saglasnost i odobrenje; prati stanje i vodi evidenciju o prirodnim vrednostima, nepokretnostima i ljudskim aktivnostima; utvrđuje i naplaćuje naknade za korišnjenje zaštićenih područja.
Upravljač je dužan da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe izvršiti upis delatnosti upravljanja zaštićenim područjem u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija delatnosti i registracija udruženja.

Član 9.
Očuvanje, unapređenje, održivo korišćenje i prikazivanje prirodnih i drugih vrednosti područja Predeo izuzetih odlika „Kamena Gora” sprovodi se prema planu upravljanja koji donosi Upravljač na period od deset godina (u daljem tekstu: Plan upravljanja), sa sadržinom i na način propisan zakonom kojim se uređuje zaštita prirode.
Plan upravljanja sadrži ciljeve i prioritetne zadatke očuvanja povoljnog stanja zaštitne zone, kao i preventivne mere zaštite od požara u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS”, broj 111/09) i propisima donetim na osnovu tog zakona.
U postupku davanja saglasnosti na Plan upravljanja, ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo) pribavlja mišljenja ministarstava nadležnih za poslove nauke, prosvete, poljoprivrede, šumarstva, kulture, prostornog planiranja, vodoprivrede, turizma i finansija.
Plan upravljanja Upravljač će doneti i dostaviti Ministarstvu najkasnije u roku od 10 meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.
Upravljač je dužan da jednom u tri godine analizira sprovođenje Plana upravljanja i ostvarene rezultate i po potrebi izvrši njegovu reviziju.
Do donošenja Plana upravljanja, Upravljač će vršiti poslove na osnovu godišnjeg programa upravljanja koji je dužan da donese i dostavi Ministarstvu na saglasnost u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.
Godišnji program upravljanja iz stava 6. ovog člana sadrži naročito: sažet prikaz prirodnih i drugih vrednosti zaštićenog područja, ciljeva zaštite i održivog korišćenja, mogućnosti i ograničenja za njihovo ostvarivanje; detaljan prikaz godišnjih zadataka na čuvanju, održavanju, unapređenju, prikazivanju i održivom korišćenju zaštićenog područja za potrebe nauke, obrazovanja, rekreacije i turizma i ukupnog socio-ekonomskog razvoja; prikaz konkretnih poslova na izradi i donošenju upravljačkih dokumenata, prvenstveno Plana upravljanja, akta o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi i akta o naknadi za korišćenje zaštićenog područja; prikaz zadataka na obeležavanju zaštićenog područja, zasnivanju informacionog sistema i protivpožarnoj zaštiti; prikaz subjekata i organizacionih i materijalnih uslova za izvršenja programa, visine i izvora potrebnih finansijskih sredstava.

Član 10.
Upravljač je dužan da obezbedi sprovođenje režima zaštite, odnosno unutrašnji red i čuvanje zaštićenog područja u skladu sa pravilnikom o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi koji donosi uz saglasnost Ministarstva u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.
U okviru sadržine propisane Zakonom o zaštiti prirode, pravilnikom se bliže utvrđuju zabranjeni radovi i aktivnosti, kao i pravila i uslovi obavljanja radova i aktivnosti koji su dopušteni na području Predeo izuzetih odlika „Kamena Gora”.
Pravilnik se objavljuje u„Službenom glasniku Republike Srbije” i na drugi pogodan način koji odredi Upravljač.

Član 11.
Upravljač je dužan da na propisan način obeleži Predeo izuzetih odlika „Kamena Gora” njegove spoljne granice i granice površina, odnosno lokaliteta sa režimom zaštite II i III stepena i područja zaštitne zone najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.
Upravljač će u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe, u saradnji sa Republičkim geodetskim zavodom, Beograd, izvršiti identifikaciju granica Predeo izuzetih odlika „Kamena Gora” na terenu, digitalnoj ortofoto karti i katastarskom planu.
Na operat, odnosno zapisnik o utvrđivanju granica iz stava 2. ovog člana, Vlada daje saglasnost na predlog Ministarstva.
Granice utvrđene, opisane i verifikovane na način propisan u st. 2. i 3. ovog člana, smatraće se merodavnim u svim stvarima koje se tiču sprovođenja ove uredbe.

Član 12.
Upravljač će u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ove uredbe zasnovati digitalnu bazu podataka, odnosno geografski informacioni sistem o prirodnim i stvorenim vrednostima, nepokretnostima, aktivnostima i drugim podacima od značaja za upravljanje Predeo izuzetih odlika „Kamena Gora”.

Član 13.
Upravljač će najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe doneti i dostaviti Ministarstvu na saglasnost akt o naknadi za korišćenje zaštićenog područja Predeo izuzetih odlika „Kamena Gora”.

Član 14.
Sredstva za sprovođenje Plana upravljanja Predeo izuzetih odlika „Kamena Gora” obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije, od naknade za korišćenje zaštićenog područja, prihoda ostvarenih obavljanjem delatnosti Upravljača i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 15.
Planovi uređenja prostora, šumske, lovne, poljoprivredne i druge osnove i programa koji obuharaju zastieni posduje Predeo izuzetih odlika „Kamena Gora” usaglasiće se sa Prostornim planom Republikom Srbije, planom upravljanja i režima zaštite utvđenim ovom uredbom
Član 16.
Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

GRANICE PRIRODNOG DOBRA

Granica Predela izuzetnih odlika „Kamena Gora” polazi od tačke preska državnih granica Republike Srbije i Republike Crne Gore, sa K.O. Brajkovac i K.O. Gojakovići. U pravcu istoka, prateći državnu granicu, odnosno, južni obod K.O. Gojakovići, granica prirodnog dobra zahvata k.p.br. 1220, posle koje se odvaja od državne granice i dolazi do k.p.br. 1247. Južnim, a zatim istočnim obodom k.p.br. 1247, dolazi do puta, k.p.br. 1366, preseca ga, pa nastavlja severnim ivicama k.p.br. 1290 i 1287. Zatim, ide putem, k.p.br. 1366, seče južnu stranu k.p.br. 828 i 832. Nastavlja zapadnim obodom k.p.br. 834/1 i izlazi na put, k.p.br. 1371, kojim u pravcu severa dolazi do tromeđe k.p.br. 766, 764 i 1371, u potpunosti obuhvata k.p.br. 764 i 765, zatim izlazi na put, k.p.br. 1371, seče ga idući ka severnom obodu k.p.br. 834/1 i 832. Granica zatim nastavlja putem, k.p.br. 1371, do raskrsnice sa putem, k.p.br. 1366, seče ga i u pravcu zapada nastavlja do raskrsnice sa putem, k.p.br. 665, koji prati u pravcu severa do raskrsnice sa putem, k.p.br. 1367, odakle nastavlja obodom k.p.br. 4, 18 i 19, i putem, k.p.br.1367 u pravcu istoka dolazi na granicu sa K.O. Orašac. Zatim nastavlja pravcem jug-jugoistok, granicom K.O. Orašac i K.O. Kruševo do k.p.br. 657, odakle nastavlja unutrašnjim obodom ove katastarske parcele do granice sa K.O. Kruševo. Granicu K.O. Kruševo prati u pravcu severozapada. Od granice K.O. Kruševo se odvaja i prolazi kroz K.O. Gračanicu istočnom stranom k.p.br. 54, a zatim putevima k.p.br. 55/1 i 53/1 dolazi do raskrsnice sa putem, k.p.br. 440 kojim nastavlja do k.p.br. 53/2, 32 i 33, seče reku Gračanicu u pravcu severozapada ulazeći u K.O.Miljevići do njene najistočnije tačke, k.p.br. 1003. Granica zatim prati reku Gračanicu u pravcu juga, odvaja se od nje putem, k.p.br. 1016, a zatim putem, k.p.br. 2410 u pravcu severa do raskrsnice sa putem, k.p.br. 1024. Prateći severnu stranu k.p.br. 2367 granica ide u pravcu zapada, a zatim skreće, prateći k.p.br. 1029, 1038 i 1058 sa jugozapadne strane. Nastavlja u pravcu juga prateći put, k.p.br. 2412, zatim se odvaja od njega obodom k.p.br. 1064 i 1074. Odatle prati zapadnu stranu k.p.br. 1064, 2363 i 2367. Menja pravac u severozapadni i ide severnom stranom k.p.br.2321, 2317, 2316, 2277, 2280, 2289, 2297, 2299, 2285, 2301, 2300, 2152, 2155, 2154, 2150, 2164, 2165, 2122, 2125 i 2128, gde izlazi na put, k.p.br. 2423, prati ga u pravcu juga, do puta, k.p.br. 2121, a zatim južnom stranom k.p.br. 2118, do puta k.p.br. 2422, koga prati u pravcu juga, a zatim se odvaja severnom stranom k.p.br. 2085 i izlazi na put, k.p.br. 1823, kojim nastavlja do južne strane k.p.br. 1815, odakle se odvaja i izlazi na put, k.p.br. 1813, a zatim nastavlja do puta, k.p.br.1810 kojim dolazi do granice sa K.O. Mataruge. Počevši od te tačke, granica prirodnog dobra prati severozapadnu granicu K.O. Mataruge, severnu K.O. Brajkovac, zatim nastavlja obodom K.O. Kamena Gora do državne granice sa Republikom Crnom Gorom, a zatim prateći državnu granicu dolazi do početne tačke.
1.    Lokalitet „Borovnjak” obuhvata površinu od 31,55 ha (100% u državnoj svojini). Lokalitet se nalazi na K.O. Kamena Gora, na k.p.br.1 i 2. Granica lokaliteta u celosti obuhvata k.p.br.1 i 2
2.    Lokalitet „Metaljka” sa ukupnom površinom od 196,79 ha (100% u državnoj svojini) Lokalitet se nalazi na K.O. Kamena Gora, na k.p.br. 1494, 1495/1, 1496, 1755/1, 2473 i 2471. Početna tačka granice je na mestu ukrštanja državnih granica Republike Srbije i Republike Crne Gore sa k.p.br. 1470 i 1494. Od te tačke, granica nastavlja u pravcu juga, prateći istočnu stranu k.p.br. 1494 i 1495/1 sve do puta, k.p.br. 2473, kojeg seče pod pravim uglom do k.p.br. 1755/3 i 1755/1. Odatle nastavlja obodom k.p.br. 1755/1 do državne granice, koju prati u pravcu severa do početne tačke.
3.    Lokalitet „Crni vrh” obuhvata površinu od 379,46 ha (99,44% u državnoj svojini).Lokalitet se nalazi na K.O. Kamena Gora, na k.p.br. 2081/2, 2081/1, 2082, 2032/1, 2032/2 i 2032/3 i K.O. Brajkovac., na k.p.br. 1 i 2. Početna tačka granice je na mestu ukrštanja državnih granica Republike Srbije i Republike Crne Gore sa k.p.br. 2025, 2032/2. Od te tačke ona nastavlja u pravcu istoka, prateći obode k.p.br. 2032/2, 2032/3, 2032/1 i 2081/1 do tromeđe sa k.p.br. 2081/1, 2081/2 i 2034. Zatim, granica menja pravac u severoistočni, prati zapadnu stranu k.p.br. 2081/2, odakle nastavlja obodom k.p.br. 1, i pravcem jugoistoka do puta, k.p.br. 1197, koga prati do raskrsnice sa putem, k.p.br. 1198. Od te tačke, granica nastavlja u pravcu zapada, pa naglo skreće prema jugu do istočnog oboda k.p.br. 1, odakle nastavlja do granice Republike Srbije i Republike Crne Gore i početne tačke opisa.
4.    Lokalitet „Petnja” obuhvata površinu od 374,29 ha (44,47% u državnoj svojini). Lokalitet se nalazi na teritoriji K.O. Gojakovići, na k.p.br. 1366, 1372, 1, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004/1, 1004/2, 1005, 1006/1, 1006/2, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073/1, 1073/2, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078/1, 1078/2, 1079/1, 1079/2, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098/1, 1098/2, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103/1, 1103/2, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128,
1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260,
1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271/1, 1271/2, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276/1, 1276/2, 1276/3, 1276/4, 1277/1, 1277/2, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 2, 3, 4, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864/1, 864/2, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 915, 916/1, 916/2, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 934, 935, 936, 937/1, 937/2, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959/1, 959/2, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995/1, 995/2, 996, 997, 998 i 999.
Početna tačka granice je na mestu ukrštanja K.O. Gojakovići, K.O. Orašac i K.O. Brajkovac. Od ove tačke, granica u pravcu jugozapada prati granicu K.O. Brajkovac do državne granice sa Republikom Crnom Gorom, odakle u pravcu jugoistoka skreće i prati granicu K.O. Gojakovići do tačke preseka k.p.br. 1314/1 i 1278. Odatle granica nastavlja prateći istočni obod k.p.br. 1314/1, preseca k.p.br. 1366, nastavlja severnom stranom k.p.br. 828, 1151, 1152, 1153 i 1154, preko k.p.br. 828 dolazi do puta k.p.br. 1372, preseca ga, obilazi k.p.br. 926 sa severne strane. Granica dalje nastavlja u pravcu istoka prateći južne strane k.p.br. 925, 924, 918, 916/1, zatim savija severoistočno i prati istočne, a zatim južne obode k.p.br. 915, 919, 922, 920, 913, 910, 863, 860, 859, 854 i 852. Granica se lomi u pravcu severozapada i ide severnom stranom k.p.br. 849, 848 i 847, zatim dolazi do puta k.p.br. 842 prati ga južnom stranom do raskrsnice sa putem k.p.br. 1366, preseca ga i nastavlja do puta k.p.br. 665, prati ga u pravcu severa do granice sa k.p.br. 15. Granica se odvaja od puta k.p.br. 665 i prati liniju preseka k.p.br. 4 i k.p.br. 15, 14, 9, 5, 7, 6, 10, 17, 19 i 18 a zatim putem k.p.br. 1367 dolazi do granice sa K.O. Orašac. Granica dalje nastavlja granicom K.O. Gojakovići i K.O. Orašac do početne tačke.
5. Lokalitet „Kruševo i klisura reke Gračanice ” obuhvata površinu od 863,96 ha (65,63% u državnoj svojini).
Lokalitet se nalazi na teritoriji K.O. Mataruge na k.p.br. 270/1, 678 i 674, K.O. Orašac na.k.p.br. 1508, 175, 176, 177, 178, 179, 172, 173 i 174, K.O. Kruševo na k.p.br. 1, 2, 9, 7, 8, 5, 6, 3, 4, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194/1, 194/2, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303/1, 303/2, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 367, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414/1, 414/2, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 422/1, 422/2, 422/3, 424, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 533, 534, 535, 536, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 654, 655, 656, 188, 537, 653, 227 i 652/1, K.O. Gračanica na k.p. br. 35, 39, 40, 41, 50, 51/1, 51/2, 52, 54, 55/1, 53/1 i 438 i K.O. Miljevići na k.p.br. 1028, 1063, 1061, 1062, 1064, 1037, 2128, 2086, 2087, 2088, 2110, 2108, 2109, 2106, 2103, 2101, 2102, 2105, 2107, 2100, 2097, 2094, 2095,
2096, 2098, 2122, 2123, 2118, 2125, 2127, 2163, 2162, 2164, 2134, 2135, 2148, 2133, 2147, 2146, 2136, 2145, 2137, 2149, 2150, 2165, 2316, 2317, 2104, 2141, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2292, 2285, 2286, 2300, 2301, 2284, 2287, 2288, 2144, 2153, 2152, 2154, 2155, 2142, 2140, 2368, 2281, 2282, 2283, 2290, 2291, 2280, 2289, 2277, 2278, 2279, 2318, 2319, 2320, 2321, 2364, 2151, 2091, 2092, 2369, 2139, 2099, 2365, 2366, 2121, 2138, 2143, 2363, 2367, 2424, 2402/1, 2410, 2415, 2422 i 2085.
Početna tačka granice nalazi se u K.O. Mataruge, na tromeđi k.p.br. 246, 270/1 i puta k.p.br. 674. Odatle granica nastavlja obodom k.p.br. 270/1, obuhvatajući je u potpunosti, sve do reke Gračanice i k.p.br. 678. Zatim granica nastavlja granicom K.O. Mataruge i K.O. Orašac do mesta preseka k.p.br. 8, 176 i granice K.O.Mataruge. Kroz K.O. Orašac granica ide južnom stranom ivica k.p.br. 176, 172 i 177 i dolazi do granice sa K.O. Kruševo, gde zaobilazi k.p.br. 528 sa severne strane, nastavlja do puta k.p.br. 538, spušta se u pravcu juga do granice sa K.O. Bukovik. Odatle nastavlja graničnom linijom K.O. Kruševo i K.O. Bukovik do tačke preseka k.p.br. 571, 579 i K.O.Bukovik, zatim ide zapadnom stranom k.p.br. 579, 580 i dolazi do puta k.p.br. 653, seče ga i izlazi na severnu stranu k.p.br. 153, a zatim prati k.p.br. 150/1 do puta k.p.br. 227. Granica nastavlja putem u pravcu severa a zatim ga seče u pravcu tromeđe k.p.br. 239, 233 i puta k.p.br. 227. Severnom stranom k.p.br. 233, 232, i 231 granica ide u pravcu istoka, a zatim menja pravac u severni, ide istočnom stranom k.p.br. 241. Dalje, prati zapadnu stranu k.p.br. 150/1, dolazi do puta k.p.br. 653, seče ga i nastavlja južnom stranom k.p.br. 112 i dolazi do puta k.p.br. 652/1, seče ga i menja pravac u severni, pa nastavlja putem, do raskrsnice sa putem k.p.br. 10 odakle nastavlja prateći k.p.br. 1 do granice sa K.O. Gračanica. Granica ide granicom K.O. Kruševo i K.O. Gračanica, a zatim ide kroz K.O. Gračanica prateći istočnu stranu k.p.br. 54. Granica dolazi do puta k.p.br. 55/1, seče ga, ide južnom stranom k.p.br. 55/2, dolazi do puta k.p.br. 53/1, seče ga i prati istočnu a zatim severnu stranu k.p.br.35, dalje nastavlja zapadnom stranom puta k.p.br. 34 kojeg prati do reke Gračanice i ide severoistočno do najsevernije tačke kat.parc.br.33. Odatle granica seče reku Gračanicu pod pravim uglom i izlazi na granicu sa K.O. Miljevići. Granicom K.O. Miljevići i K.O. Gračanica ide do puta k.p.br. 1016, zatim seče put k.p.br. 2410, prateći obod k.p.br. 2367 dolazi do ivice k.p.br. 1028 i 1029. Severoistočnom stranom k.p.br. 1028, 1037, 1064 granica ide do puta k.p.br. 2412 u pravcu juga, a zatim zapadno do tromeđe k.p.br. 1074, 1064 i puta k.p.br. 2412. Granica od tromeđe nastavlja u pravcu juga zapadnim stranama k.p.br. 1064, 2363 i 2367 do oboda k.p.br. 2321 i 2323. Odatle granica prati sa severne strane obod k.p.br. 2321, 2317, 2316, 2277, 2280, 2289, 2297, 2299, 2285, 2301, 2300, seče put kat.parc.br. 2415 i dalje nastavlja severnim stranama k.p.br. 2152, 2155, 2154, 2150, 2164, 2165, seče put k.p.br. 2422, i dalje 2122, 2125 i 2128, gde dolazi do puta k.p.br. 2423. Granica se dalje kreće putem k.p.br. 2423, putem k.p.br. 2121, zatim južnom stranom k.p.br. 2118 i dolazi do puta k.p.br. 2422, kojim nastavlja do severne strane k.p.br. 2085 i puta k.p.br. 1823. Putem ide do južne strane k.p.br. 1815, prati je i izlazi na zapadnu stranu k.p.br. 2369 kojom pravcem juga dolazi do granice sa K.O. Mataruge, a zatim kroz K.O. Mataruge prolazi putem k.p.br. 674 do početne tačke.
6. Lokalitet „ Dankova pusija” obuhvata površinu od 66,66 ha (100% u državnoj svojini).
Lokalitet se nalazi na K.O. Kruševo, na k.p.br. 150/1.
Početna tačka granice se nalazi na tromeđi K.O. Bukovik sa k.p.br. 153 i 150/1. Od početne tačke, granica nastavlja severoistočno, prateći obod k.p.br. 153 do njene najistočnije tačke (Y=7394969,10 X=4793495,91) u kojoj seče k.p.br. 150/1 po pravoj liniji – potez Strugovi, u dužini od 1632 m, dolazi do puta Užice-Bijelo Polje (Y=7396538,32 X=4793945,48). Granica dalje nastavlja obodom k.p.br. 150/1 do početne tačke.

Predeo izuzetnih odlika „Kamena Gora“

Predeo izuzetnih odlika - Kamena Gora.

 Tabela 1. Mapa predela izuzetnih odlika ,,Kamena Gora” sa ucrtanim područjima režima
zaštite II i III stepena.